Aizdevumu portfeļa pārskats (2022.gada marts)

LPM

Kā jau prognozējām, kopējais finansēto projektu apjoms martā bija līdzīgs kā februārī. Mūsu investori finansēja aizdevumus 16,7 miljonu eiro apmērā, un, neraugoties uz makroekonomiskajām pārmaiņām, investoru un aizņēmēju uzvedība saglabājas stabila. Martā projekti no Igaunijas un Vācijas veidoja 30% no kopējā aizdevumu apjoma. 

1 5
1. attēls. Finansēto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem

Aizdevumu atmaksu apmērs martā bija tikai 50% apmērā no februārī atmaksātā apjoma (5,4 miljoni eiro, 19 aizdevumi). Šī svārstīguma pakāpe atspoguļo sezonalitāti, nevis maksājumu problēmas, un mēs sagaidām, ka otrajā ceturksnī atmaksas rādītāji uzlabosies.

2 2
2. attēls. Atmaksāto aizdevumu apjoma sadalījums pa mēnešiem
3 2
3. attēls. Atmaksāto aizdevumu skaits un vidējā atdeve investoriem

Saistību neizpildes rādītājs samazinājās līdz 5,0 %, un šobrīd  tas atbilst mūsu iekšēji noteiktajam ilgtermiņa vēlamajam rādītājam. To galvenokārt veicinājusi stingra parādu pārvaldība Igaunijā, kur tika atgūta visa viena projekta pamatsumma (0,9 miljoni euro). Pārējo summu (procentus, soda naudas u.c.) mūsu investori saņems pēc tam, kad veiksmīgi tiks noslēgti notiekošie juridiskie strīdi.

4 2
4.attēls. Aizdevuma portfelis un nokavēto aizdevumu īpatsvars
12.04.2022 dati: 
Kopējais finansētais apjoms no 2014€550,8M
Kopējais atmaksāto aizdevumu apjoms no 2014€304,9M
Kopējais šī brīža portfelis€245,8M
Kopējais neatmaksāto aizdevumu portfelis€12,4M 
Neatmaksāto aizdevumu skaits 48
Natmaksāto aizdevumu īpatsvars šī brīža portfelī5,0%
Daļēji atgūto aizdevumu īpatsvars šī brīža portfelī 1,6%
Kopējais neatmaksāto aizdevumu īpatsvars 2,3%
Kopējais atgūto neatmaksāto aizdevumu apjoms€17,0M
Kopējais atgūto neatmaksāto aizdevumu skaits98
Vidējā atdeve atgūtajiem neatmaksātajiem aizdevumiem9,5%
Vidējais neatmaksāta aizdevuma atgūšanas laiks8,9 mēneši
Pamatkapitāla zaudējuma īpatsvars (kopējā portfelī)0,007%

Mēs turpināsim jūs informēt par izmaiņām aizdevumu portfelī ik mēnesi.