Ühisrahastusplatvormid ja rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisele kaasaaitamine on oluline osa usaldusväärse finantssüsteemi ja ettevõtluskeskkonna tagamiseks. EstateGuru, tegutsedes mitmes Euroopa riigis ning laienedes ka uutele turgudele, peab rahapesu tõkestamise võitlusesse panustamist väga tähtsaks ülesandeks oma äritegevuses. Selleks, et olla ühisrahastusplatvormina jätkusuutlik, luua usaldust ja teenindada kliente maailma eri piirkondadest, on rahapesu tõkestamiseks vajalike meetmete rakendamine hädavajalik.

Seaduse tasandil on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete järgimine riigiti erinev sõltuvalt sellest, keda loetakse seaduse alusel selleks kohustatuks. Näiteks Eestis ei ole EstateGuru rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse mõttes kohustatud isikuks. Selleks, et olla aga üle-Euroopaliselt vastavuses rahapesu tõkestamise nõuetega, kohaldab EstateGuru vastavalt oma riskihinnangule ja riskiisule ning kohalikele regulatsioonidele rahapesu tõkestamiseks vajalikke hoolsusmeetmeid vajalikul nõutaval tasandil.

Investorite jaoks tähendab rahapesu tõkestamise reeglite kohaldamine asjakohase küsimustiku täitmist platvormil. Seeläbi on EstateGurul võimalik oma kliente ja nende majandustegevust tunda ning otsustada ärisuhte loomise üle. Nõuetele vastavus loob omakorda usaldusväärse ja kindla laenude vahendamise keskkonna kogu investorkonna jaoks. Laenusaajate suhtes viib EstateGuru läbi kontrolli samade põhimõtete alusel. Esmalt teeme laenusaajatele vajaliku taustakontrolli, kohtudes nendega samas kohas viibides ning vajadusel küsime ka täiendavaid andmeid või teavet.

Nagu eelnevalt kirjeldatud, on meieEstateGuru jaoks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglite järgimine ja nendele vastavuses tegutsemine väga tähtis. Oluline on mõista selle valdkonna tõsidust ja eesmärke laiemas mastaabis ning teha omalt poolt nii palju kui võimalik selleks, et rahapesu ja terrorismi rahastamist vältida ning seeläbi anda oma positiivne panus ausa ning läbipaistva finantskeskkonna kujunemisele.  Selleks et saada juhtivaks ühisrahastusplatvormiks Euroopas, on rahapesu tõkestamisse panustamine möödapääsmatu ning sellest võidab nii platvorm, kliendid kui ka finantssüsteem tervikuna.  

Mirjam Metsik

Jurist

Eesti riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskihinnangu koostamise töögrupi liige

Kasulikud artiklid:

https://medium.com/rangimaja/how-on-earth-does-estonia-rank-lowest-for-risk-of-money-laundering-f6c89384acf2

https://www.acfcs.org/estonia-at-epicenter-of-eu-money-laundering-scandals-ranked-country-least-likely-to-launder-money-aml-index/