Mis juhtub kui ilmneb laenuvõtja maksejõuetus?

Laenuvõtja maksejõuetuse ilmnemine ei ole tavapärane, kuid sellega tuleks mistahes laenudesse investeerimisel arvestada. Anname teile ülevaate, kuidas EstateGuru meeskond võimalike probleemidega tegeleb.

Kahjuks tuleb ette olukordi, kus ettevõtete äriplaanid ei laabu planeeritult. Käesoleval hetkel oleme suutnud EstateGuru platvormil laenuvõtjate maksejõuetust ja “laenude riknemist” vältida ning seda tänu kahele asjaolule:

  1. Põhjalik taustauuring iga investeerimisobjekti, laenuvõtja ja äriplaani osas
  2. Läbipaistev ja selge ülevaade investoritele kõikide investeerimisobjektide kohta

EstateGuru rakendatav kontroll ettevõtja äriplaanide osas, tagatise nõue ja piisav likviidsus ei paku investoritele mitte ainult meelepärast tootlust, vaid veel enamgi- aitavad minimeerida kaotust võimaliku maksejõuetuse korral.

Mis juhtub laenu riknemise korral?

Esiteks anname ülevaate protsessist, mis eelneb laenu riknemisele. EstateGuru operatsioonide juht monitoorib kõiki laene ja vastavaid maksetähtaegu igapäevaselt. Kui tavapärase monitooringu käigus ilmneb misiganes põhjus kahtlustada potentsiaalset makse hilinemist või maksejõuetust, kontakteerutakse laenuvõtjaga koheselt, et selgitada välja olukorra põhjused ja võimalikud lahendused. EstateGuru eesmärk on laenuvõtjat igakülgselt toetada, et tagada maksetähtaegade korrektne järgimine. Kui EstateGuru esindaja leiab piisava põhjenduse laenu pikendamiseks, siis hindab EstateGuru krediidikomitee olukorda ning laenu pikendamise põhjendatust. Taolise olukorra ilmnedes võib EstateGuru rakendada investoritele 3% lisaintressi aasta baasil (vastavalt EstateGuru laenu üldtingimustele rakendub laenu pikendamisel alates 6. kuust, varasem rakendamine kokkuleppel laenuvõtjaga).

EstateGuru platvormi laenud on tagatud ning seeläbi on investoritel täiendav turvatunne, et nende vahendid on igal ajahetkel kinnisvaraga tagatud. Kui laenuvõtja ei ole võimeline oma finantskohustusi 45 päeva jooksul peale saabunud tähtaega täitma, alustab EstateGuru juriidiline partner ettevalmistusi vara realiseerimiseks. EstateGuru on oma juriidiliseks partneriks valinud igal turul valdkonna tipptegija, kes tegutseb EstateGuru laenude tagatisagendina. Kui laenuvõtja ei suuda enda finantskohustusi 60 päeva möödudes täita, siis alustab tagatisagent vara realiseerimist ning algab oksjoniprotsess vara müümiseks. Vara müügihind sõltub turuhinnast.

EstateGuru on loonud igal turul, kus ettevõte tegutseb, põhjaliku tagatisvara realiseerimis- ning laenu riknemisplaani, mis võtab arvesse kohaliku turu eripärasid. EstateGuru on valinud enda koostööpartneriteks juriidilised esindajad, kelle ülesandeks on vastaval turul realiseerimisprotsesside eest vastutada. Seega kui laenuvõtja maksevõimetus või laenu riknemine peaks ilmnema, siis on EstateGuru loonud põhjalikult läbi mõeldud juriidilised protsessid vastava olukorra lahendamiseks. Realiseerimisprotsess ajakulu määramine on keeruline, kuna protsessi kestvus oleneb mitmetest teguritest, sealhulgas turuolukord, objekti juriidilised eripärad ja kohalik seadusandlus. Sellest hoolimata kinnitame, et EstateGuru juriidilised partnerid on vastava olukorra lahendamiseks valmis ning loonud tegevuskava iga võimaliku stsenaariumi kohta.

Veelgi enam, iga laenu puhul määrab EstateGuru hüpoteegikordajaks 1,5 – see tähendab, et EstateGurul on võimalus nõuda vara realiseerimisel kaasnevate kulude ning laekumata intressitulu katteks 1,5 kordset rahastatud summat. Sellega kaitseme täiendavalt investorite vahendeid olukorras, kus laenuvõtja ei ole võimeline vahendeid tagasi maksma. Ühtlasi katab täiendav hüpoteegikordaja intressitulu, mille arvutus jätkub ka pärast maksetähtaja möödumist.

Kuidas mõjutab laenuvõtja maksevõimetus minu intressitulu?

Kui laenuvõtja ei suuda maksegraafikujärgselt laenusummat investoritele tagastada, siis maksab laenuvõtja investoritele viivist. Viivisearvutus toimub alates esialgsest tagasimaksekuupäevast kuni laenu lõpliku tagastamiseni, kui laenulepingus pole sätestatud teisiti.

Viivisemääraks loetakse EstateGuru platvormil lepingujärgset intressimäära, millele on lisatud 15% aasta baasil.

Näiteks: kui laenulepingujärgne aastane intressimäär on 10%, siis viivisemäär käesoleva laenu puhul on 25%.
EstateGuru meeskond töötab igapäevaselt investorite vahendite kaitsmise nimel. Selle tarbeks rakendame igale investeerimisvõimalusele põhjaliku taustakontrolli. Igat investeerimisvõimalust hinnatakse vastavalt kõige konservatiivsemale tulemusele, et vältida liialt optimistlikke äriplaane.

Tähelepanu: artiklis väljendatud arvud võivad vähesel määral varieeruda tulenevalt iga riigi turusituatsioonist.